کلام  وحی:
نیکی به پدر و مادر ایین است که باآنها خوشرفتاری کنی.

منبع: سوره بقره 83