پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله):

کودکان را دوست بدارید و به ایشان مهر بورزید و چون به آنان وعده ای دادید، به وعده خود وفا کنید.

منبع: کافی|ج6ص49