شک در وضو به دو صورت زیر می باشد:

1) شک در اصل وضو ( به این معنا که شک  کند که وضو گرفته است یا خیر) : اگر کسی در اصل وضو  شک داشته باشد، این شک اگر قبل از نماز باشد باید دوباره وضو بگیرد. اگر دربین نماز شک کند نماز او باطل است. و اگر شکش پس از نماز رخ داده باشد نمازش صحیح  است ولی باید برای نماز بعدی دوباره وضو بگیرد.

2) شک در جزئی از وضو: این نوع شک اگر دربین وضو رخ داده باشد، شخص باید جزئی از وضو را که شک دارد، دوباره انجام دهد واگر پس از وضو دچار شک شده است وضوی او صحیح بوده و  به شک اعتنا نمی شود.

منبع: با استناد به کتاب آموزش مصور احکام عبادات آیت الله خامنه ای