امام علی (ع) می فرمایند:
وقتى برادر دینیتون رو دیدید با همدیگه مصاحفه کنید و به هم دست بدید و با روى خوش و خندان به ملاقات هم برید که وقتى از هم جدا بشید همه گناهان شما بخشیده میشه.

منبع: خصال صدوق |ص633