سوال: اگر ندانیم که وضویمان باطل است و بعد از وضو گرفتن متوجه شویم که وضوی ما باطل بوده باید چکار کنیم؟

پاسخ: باید مجددا وضو بگیریم. درصورتی هم که با وضوی باطل نماز خوانده باشیم، نمازمان باطل بوده وباید دوباره آن را ادا کنیم.