شاید این طبیعی باشد که هر پدر و مادری دوست دارد فرزندش دختر باشد یا بالعکس. اما این نباید در کیفیت محبت  او  نسبت به فرزندش تاثیر بگذارد. به این صورت که مثلا اگر دوست داشت فرزندش دختر باشد اما اینگونه نشد نسبت به او محبت نشان ندهد یا حتی بین او فرزندان دیگرش فرق بگذارد. لذا اینجاست که باید به این توجه کرد که هر گلی یک بویی دارد.

امام صادق علیه السلام :
دختران خوبى ها و پسران نعمت اند، به خوبى ها ثواب مى دهند و از نعمتها سئوال مى شود.

منبع: تحف العقول ص382