امام صادق (ع) می فرمایند:
کوتاه کردن ناخنها و گرفتن سبیل در هر جمعه انسان را از جذام ایمن مى گرداند.
 
منبع: روضة الواعظین| ص308