امام علی (ع) می فرمایند:
خانه هاى خود را از تارهاى عنکبوت پاک کنید، زیرا واگذاشتن آنها در خانه، تنگدستى مى آورد.

 منبع: وسائل الشیعه | ج5 | ص322 | ح6674