امام علی (علیه السلام) می فرمایند:
کسى که دوست دارد، خیر و برکت خانه اش زیاد شود، هنگام غذا دستهاى خود را بشوید.

منبع: روضة  الواعظین | ص306