بر کسی که نسبت به امور دینی وسواس شدید دارد، مانند اینکه مدام شک می کند که وضویش درست بوده یا خیر و یا اینکه چندین بار مسح میکند و  وضوی خود را تکرا میکند، واجب است که به شک خود توجهی نکند