یکی از حقوقی که هر فرزندی نسبت به پدر و مادرش دارد این است که برای او نامی پسندیده و خوب انتخاب کنند.