🔹انسان تشنه محبت است و هر اندازه رفاه و مادیات فراهم باشد باز جای عطوفت و محبت را پُر نمیکند. بعضی از  ناهجاری امروز جامعه ما بخاطر اینست که والدین حس محبت طلبی فرزندان را اقناع نکردند، بخاطر همین از نظر روانی فرزندانمان شرایط ایده آلی ندارند و برای آرامش روح خود به اموری غیر از فضای خانواده پناه میبرند که گرچه موقتا التیام بخش درد آنان است ولی در مدت کوتاهی آثار زیان بخشی بر روح و جسم آنان میگذارد.لذا والدین باید به اکرام فرزندان خویش همت گمارند تا زندگی شاد و لذت بخشی داشته باشند.

🌹 پیامبر اکرم فرمودند: فرزندان خویش را گرامی بدارید(به آنان شخصیت دهید)و آنان را خوب تربیت کنید که موجب مغفرت شماست.

🔻مفاتیح الحیات ، ص 249