🔹خداوند همه انسان ها را در قبال یکدیگر مسئول میداند و بخاطر همین مسئولیت پذیری آنها ثواب مضاعف در آخرت قرار داده است که هم باعث دلگرمی مومنان در دنیا و هم سعادت اخروی آنان است. یکی از وظایف مومنان تزویج جوانان مجردی است که تمایل به زندگی پاک و مومنانه دارند.

🌹 امام کاظم علیه السلام می فرماید: در قیامت برای [قدرت] خدا سایه ای است که زیر سایه آن نمی آرمد ،جز پیامبر یا جانشین پیامبر .... یا مومنی که مومن مجردی را از بی همسری رهانده باشد.

🔻مفاتیح الحیات،ص286