در معاشرت ها، باید از برخورد های بی حاصل و یا زیان بار کم کنی و با سازندگی و باز دهی بپردازی . در معاشرت ها، سعی کن که یا بهره گیری و بیاموزی و یا بهره برسانی و تربیت کنی؛ خالی و بی بار حرکت ننمایی. سعی کن تا حالت ها و حرف ها و نگاه هایت، دنیا و لذت ها و سرگرمی ها را در دل ها، بزرگ نکند و آن ها را از هدف و حرکت باز ندارد.


منبع: نامه های بلوغ، علی صفایی حائری، ص۱۳۲